OFERTA:

Nadzór BHP i PPOŻ w ramach stałej obsługi.

Doradztwo w zakresie organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy.

Opracowywanie oraz opiniowanie ogólnych i stanowiskowych instrukcji BHP.

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej z wypadku przy pracy i wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy. Sporządzenie karty wypadku w drodze do i z pracy.

Przeprowadzenie szkoleń wstępnych ( instruktaż ogólny ) i okresowych z zakresu bhp:

  • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
  • dla pracowników administracyjno - biurowych,
  • dla pracowników inżynieryjno - technicznych,
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Przeprowadzanie przeglądów z zakresu BHP pomieszczeń i stanowisk pracy wraz z przedstawieniem raportu z wnioskami profilaktycznymi.

Sporządzanie dokumentacji z zakresu bhp ( regulaminy, zarządzenia, instrukcje, procedury, rejestry, tabele przydziału odzieży i inne ). np. - Sporządzanie rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia.

Sporządzanie dokumentacji z zakresu stosowania substancji i mieszanin chemicznych niebezpiecznych oraz tworzenie i aktualizacja kart charakterystyki do wprowadzanych do obrotu substancji i mieszanin chemicznych.

Współpraca z firmami wykonującymi pomiary czynników szkodliwych.

Współpraca z państwowymi organami kontroli ( PIP, Sanepid ) w ramach świadczonych usług z zakresu bhp.

Inne czynności wchodzące w zakres obowiązków służby BHP w zakładzie pracy.